Patvirtintas 2020 metų Telšių rajono savivaldybės biudžetas

Naujienos: Savivalda , 2020-03-02 19:55
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Telšių r.

Telšių rajono savivaldybės tarybos nariai patvirtino 2020 metų biudžetą, kurio projektas įtemptai svarstytas pastaruosius keletą mėnesių.
2020 metų visi mokesčiai, pajamos, dotacijos iš valstybės biudžeto, 2019 metų biudžeto lėšų likučiai ir skolintos lėšos sudaro 49417,6 tūkst. eurų. Palyginti su 2019-aisiais, biudžetas didesnis 16,5 proc.
Supažindiname su pagrindiniais šių metų biudžeto rodikliais.

Didesnės pajamos savarankiškosioms funkcijoms

Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšos savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti yra 25834,0 tūkst. eurų. Lyginant su 2019 metais, pajamos didėja 1882,0 tūkst. eurų. Vienam rajono gyventojui tenka 576,74 euro per metus.
Mokos fondas planuojamas 13900,0 tūkst. eurų, tai sudaro 53,8 proc. nuo savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų, 2019 metais buvo skirta 12506,4 tūkst. eurų. Mokos fondas išaugo 1393,6 tūkst. eurų (+11,1 proc.).
Mokos fondas išaugo dėl kelių priežasčių: minimali mėnesinė alga kyla 9,4 proc., biudžetinių įstaigų pareiginės algos dydis kyla 1,7 proc., taip pat 10–15 proc. kyla biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojų atlyginimai (vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis), apie 20 proc. darbo užmokestis kyla socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams.
Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatomis, papildomai skiriami 5 proc. prie mokos fondo, kad biudžetinių įstaigų vadovams būtų galimybė skatinti įstaigų darbuotojus už praėjusių metų veiklos labai gerą įvertinimą.
Lietuvos savivaldybėms nustatytų (priskirtų) savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų) funkcijų yra bemaž pusšimtis: biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, švietimo pagalbos teikimas, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas, savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma, socialinės pašalpos ir kompensacijų teikimas ir kt.
Lėšų trūkdavo net būtiniausioms biudžeto reikmėms, tad šis pajamų didėjimas leis tinkamiau vykdyti funkcijas ir įgyvendinti iškeltus uždavinius. Be kita ko, asignavimų didėjimą pajus Telšių miesto ir rajono seniūnijos: seniūnijoms skirti asignavimai pagal demografinius rodiklius (neįskaitant Telšių miesto seniūnijos) didinami 25,2 tūkst. eurų ir sudaro 221,3 tūkst. eurų. Telšių miesto seniūnijai skiriama 575,4 tūkst. eurų. Lyginant su 2019 metais, lėšos didėja 65,5 tūkst. eurų.
Lėšos savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti be Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų ir biudžetinių įstaigų pajamų 2020 metais sudaro 25834,0 tūkst. eurų, iš jų: 1400,0 tūkst. eurų vietinė rinkliava už komunalines atliekas, 24,0 tūkst. eurų žemės realizavimo pajamos, 50,0 tūkst. eurų savivaldybės gyvenamojo būsto pardavimo pajamos ir 24325,0 tūkst. eurų savarankiškoms funkcijoms vykdyti. Lyginant su 2019 metais, pajamos didėja 1882,0 tūkst. eurų.

Biudžete – lėšos žvyrkeliams tvarkyti

Susisiekimas – vienas iš svarbiausių gyventojų saugumo ir patogumo veiksnių. Telšių rajone yra 1 941 kilometras vietinės reikšmės kelių. Juos prižiūrinti Telšių rajono savivaldybės administracija atlieka vieną iš sudėtingiausių užduočių Lietuvoje, nes šis ilgis kilometrais yra trumpesnis tik už Vilniaus rajono savivaldybės. Poreikis yra didesnis už finansines galimybes, tad Telšių mieste ir rajone vis dar yra neasfaltuotų ar remonto laukiančių gatvių bei kelių. Atsižvelgiant į tai, šiemet iš savivaldybės biudžeto papildomai skiriama 100,0 tūkst. eurų seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) žvyro dangoms stiprinti.
Planuojant šių metų biudžetą, atsižvelgta į bendruomenių prašymus gerinti susisiekimo infrastruktūrą: Varnių seniūnijai skiriama 25,0 tūkst. eurų aikštelės ir privažiavimo prie Varnių kapinių remonto darbams.
Lėšų skirta ir kitoms seniūnijoms ir jų miesteliams: Tryškių seniūnijai skiriama 2,0 tūkst. eurų Sukilėlių kapui, esančiai Bedaukių kaime, sutvarkyti. Upynos seniūnijai skiriama 2,0 tūkst. eurų kėdėms Kaunatavos kultūros centre įsigyti. 15,0 tūkst. eurų šiemet numatyta Pavandenės pirties daliniam stogo remontui.
Kaimiškose seniūnijose ypač svarbu skatinti kultūrinę veiklą: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Upynos ir Varnių seniūnijoms tam skirta 15,2 tūkst. eurų. Nevarėnų, Ryškėnų, Tryškių, Viešvėnų ir Žarėnų kultūros centrams, kurie yra kaimiškųjų seniūnijų teritorijoje, paskirstomi 14,8 tūkst. eurų kultūrinei veiklai skatinti. Iš viso tam skiriama 30,0 tūkst. eurų.
Kadangi seniūnijos per 2019 metus surinko 20,0 tūkst. eurų vietinės rinkliavos už išduotų leidimų, suteikiančių teisę pardavėjams prekiauti ar paslaugų teikėjams teikti paslaugas, ši suma grąžinta seniūnijoms viešosioms erdvėms tvarkyti. Tai reiškia, kad visų seniūnijų gyventojai galės džiaugtis kiek geresnėmis sąlygomis savo gyvenamosiose vietovėse.
Iš viso pagal patvirtintą metodiką šiemet seniūnijoms skiriama 796,7 tūkst. eurų. Lyginant su 2019 metais, pajamos didėja 90,7 tūkst. eurų.

Didesnės lėšos valstybinėms funkcijoms vykdyti

Spec. tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms vykdyti yra 3195,6 tūkst. eurų. Lyginant su 2019 metais, lėšos didėja 299,8 tūkst. eurų.
Lėšos, skirtos užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, didėja 18,6 proc.
Lėšos, skirtos socialinėms paslaugoms, didėja 22,5 proc.
Spec. tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti yra 10466,0 tūkst. eurų, lyginant su 2019 metais, lėšos didėja 607,3 tūkst. eurų.
Spec. tikslinė dotacija neformaliam vaikų švietimui yra 36,9 tūkst. eurų. ES lėšos, skirtos neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai įgyvendinti sudaro 43,6 tūkst. eurų.
Spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti, yra 457,7 tūkst. eurų (Telšių Naujamiesčio mokykla).
Spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti yra 12,0 tūkst. eurų (Telšių vaikų globos namai).
Spec. tikslinė dotacija savivaldybėms iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų yra 3234,6 tūkst. eurų.

Lėšomis prisidedama prie projektų įgyvendinimo

Telšių miesto bendruomenė džiaugiasi gerėjančiomis sąlygomis įstaigose, tam reikalingos ne tik Europos Sąjungos ar kitų fondų lėšos, bet ir savivaldybės prisidėjimas biudžeto lėšomis. Šiais metais sporto salės Telšiuose, Kęstučio g. 20A, remontui skiriama 100,0 tūkst. eurų. Pastatas kapitaliai pradėtas remontuoti pernai: keičiamas stogas, durys ir langai, šiltinamos sienos, atliekami kiti darbai. Pirmame aukšte numatoma įrengti sunkiosios atletikos treniruočių patalpą, taip pat planuojamos dvejos persirengimo patalpos su dušinėmis ir atskirais sanitariniais mazgais. Sporto salėje numatomos sunkiosios atletikos treniravimosi ir varžyboms skirtos platformos. Taip pat numatyta vieta bokso ringui. Šalia bokso ringo esančioje erdvėje numatomi bokso kriaušių laikikliai. Salėje bus įrengtos krepšinio lentos su lankais.
Kitas objektas, kuriam šiemet iš biudžeto skiriama 100,0 tūkst. eurų – baseinas Telšių mieste, „Ateities“ progimnazijos pastate. Šis baseinas įrengtas 1996 metais, jame treniruojasi ir plaukti mokosi moksleiviai, negalavimų kamuojami suaugusieji, sportininkai bei visi pageidaujantieji. Nuo veiklos pradžios iki dabar – per dvidešimt trejus metus, baseinas ir jo erdvės buvo tvarkytos tik minimaliai.
254,0 tūkst. eurų šių metų biudžete skirti Telšių „Ateities“ progimnazijos pastato kapitaliniam remontui atlikti.

Lėšos švietimui

Švietimas – prioritetinė valstybės sritis, kuriai Telšių rajono savivaldybės biudžete kasmet skiriamas didžiulis dėmesys. Šiemet įvairioms švietimo priemonėms skiriam daugiau lėšų, nei pernai.
Šių metų biudžete lėšos švietimo įstaigoms pasirengti naujiems mokslo metams, sudaro 10,3 tūkst. eurų. Vienam mokiniui skiriama suma padidinta iki 1,5 euro.
Telšių rajono savivaldybė kiekvienais metais skiria lėšų švietimo įstaigų remontui, atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo vietų poreikį ir tėvų prašymus, steigiamos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės. Ne išimtis – ir šiemet: švietimo įstaigų remonto darbams vykdyti skiriama 200,0 tūkst. eurų. Mokykloms aprūpinti baldais ir mokymo priemonėmis skiriama 40,0 tūkst. eurų, lyginant su 2019 metais, lėšos didėja 25,0 tūkst. eurų.
Priemonei „Švietimo įstaigų aplinkos kūrimas“ numatoma 100,0 tūkst. eurų, lyginant su 2019 metais, lėšos didėja 55,0 tūkst. eurų. Ubiškės mokyklai-daugiafunkciniam centrui skiriama 20,0 tūkst. eurų baldams ir kt. priemonėms, kad būtų pasirengta organizuoti vasaros stovyklas.
Šiemet savivaldybės biudžete numatyta lėšų 2 ikimokyklinėms grupėms steigti: vienai grupei Tryškių Lazdynų pelėdos gimnazijos Kaunatavos skyriuje (29,8 tūkst. eurų įrengimui) ir vienai grupei „Saulėtekio“ pradinėje mokykloje (12,0 tūkst. eurų grupei įrengti).
Galima pasidžiaugti, kad mokyklų informacinių komunikacinių technologijų bazei atnaujinti šiemet savivaldybė skiria 50,0 tūkst. eurų, lyginant su pernai, lėšos didėja 30,0 tūkst. eurų.
Priemonei „Mokyklų pažangos skatinimas“ skirta 25,0 tūkst. eurų, lyginant su 2019 metais, lėšos didėja 5,0 tūkst. eurų.
Nuolatinis švietimo įstaigų tobulinimas vykdomas dėl kintančių reikalavimų, laikantis saugumo, higienos normų ir, svarbiausia, užtikrinant tinkamas sąlygas ugdyti ir ugdytis.
Paminėtina ir tai, kad Telšiuose steigiamas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos (STEAM) atviros prieigos centras. Jis kuriamas kaip Telšių švietimo centro padalinys Telšių „Džiugo“ gimnazijos patalpose. Numatoma, kad Telšių STEAM centre veiks fizikos-inžinerijos mokslų, robotikos ir informacinių technologijų, chemijos-biologijos laboratorijos. Iš savivaldybės biudžeto lėšų STEAM atviros prieigos centrui kurti numatoma skirti 155,3 tūkst. eurų.
Priemonei „Mokinių pavėžėjimas į mokyklas arba iš jų (arba važiavimo išlaidų kompensavimas)“ skiriama 275,7 tūkst. eurų (visi finansavimo šaltiniai). Lyginant su 2019 metais, lėšos didėja 75,6 tūkst. eurų.
Telšių lopšeliui–darželiui „Eglutė“ skiriama 2,1 tūkst. eurų prisidėti prie vykdomo projekto „Sporto ABC“. Iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gautas finansavimas – 26,1 tūkst. eurų.

Lėšos socialiniai sričiai

2020 metų Telšių rajono savivaldybės biudžete daugiau lėšų, nei pernai, skiriama ir socialiniams reikalams spręsti. Labiausiai lėšos didėja priemonei „Socialinių paslaugų ir paslaugų, susijusių su asmenų socialinių problemų sprendimu, organizavimas“ – tam skiriama 360,1 tūkst. eurų (160,1 tūkst. eurų daugiau, nei pernai).
Kaip ir anksčiau, taip ir šiemet Telšių rajono savivaldybė rūpinsis tėvų globos netekusiais vaikais – jų socialinei globai šeimoje finansuoti skiriama 211,0 tūkst. eurų. Lyginant su 2019 metais, lėšos didėja 12,0 tūkst. eurų.
Socialinėms pašalpoms skirti ir mokėti šių metų biudžete numatyta 950,0 tūkst. eurų. Kompensacijoms už būsto šildymą, geriamą ir karštą vandenį skiriami 700,0 tūkst. eurų.
Mokinių nemokamo maitinimo gamybos kaštams dengti skiriama 50,0 tūkst. eurų.
2020-aisiais vėl numatyta remti į sunkią materialinę padėtį dėl ligos, nelaimės ir kitų priežasčių patekusius gyventojus: pašalpų mokėjimui išimties tvarka ir nelaimių atvejais skiriami 35,0 tūkst. eurų. Lyginant su 2019 metais, lėšos didėja 15,0 tūkst. eurų.
Socialiai remtinų asmenų nemokamam maitinimui skirta 10,0 tūkst. eurų. Nuo 2020 metų planuojama maitinimui skirti 1,2 euro dienai vieno asmens maitinimui (iki šiol buvo skiriama 0,5 euro dienai). Lyginant su 2019 metais, lėšos didėja 6,0 tūkst. eurų.
Visuomeninio transporto kompensacijoms mokėti pagal LR transporto lengvatų įstatymą skiriama 132,6 tūkst. eurų (visi finansavimo šaltiniai). Lyginant su 2019 metais, lėšos didėja 17,5 tūkst. eurų.
Įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, remontui ir jų aplinkos kūrimui skirta 30,0 tūkst. eurų (lėšos didėja 8,6 tūkst. eurų, lyginant su pernai).
Dienos centrų veiklos plėtros programoms finansuoti skiriama 46,0 tūkst. eurų, lyginant su 2019 metais, lėšos didėja 4,0 tūkst. eurų.
Projektui „Socialinio būsto fondo plėtra Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinti skiriama 68,5 tūkst. eurų (visi finansavimo šaltiniai).
Skirtos papildomos lėšos socialinės srities darbuotojų kvalifikacijai kelti. Dėl šios priežasties pakeistas priemonės 7.01.03.13. pavadinimas „Socialinės srities darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa“. Šiai priemonei skirta 1,0 tūkst. eurų.

Lėšos kultūrai
Šiemet, lyginant su pernai, padidintos lėšos ir kai kurioms kultūros priemonėms.
Lėšos rajono meno kolektyvų veiklai skatinti šiemet, lyginant su pernai, didėja 7,0 tūkst. eurų – iki 10,0 tūkst. eurų.
5,9 tūkst. eurų, lyginant su pernai, padidintos lėšos rajono meno kolektyvų koncertiniams rūbams ir muzikos instrumentams įsigyti – tam šių metų biudžete skiriama 12,9 tūkst. eurų.
Kultūros įstaigų pastatų remontui šių metų biudžete numatyta 72,0 tūkst. eurų (12,0 tūkst. eurų daugiau, nei pernai).
Tradicinių kultūrinių renginių, istorinių datų ir sukakčių paminėjimo programoms įgyvendinti skiriama 70,0 tūkst. eurų.
„Didžiosios Žemaičių sienos“ puošimo ir dekoravimo darbams vykdyti skiriama 1,0 tūkst. eurų. Planuojama organizuoti meninės idėjos konkursą, kurio metu išrinktas geriausias meninis kūrinys papuoštų Didžiosios Žemaičių sienos plokštę.
Priemonei „Mažojo kariliono sukūrimas ir sumontavimas ant K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos fasado“ skirta 2,0 tūkst. eurų. Planuojama vykdyti baigiamuosius mažojo kariliono sukūrimo ir sumontavimo darbus, įrengiant rėmėjų lentą.
Kultūrinės veiklos projektams dalinai finansuoti skiriama 20,0 tūkst. eurų.
Nevarėnų kultūros centrui ir Žemaitės dramos teatrui skirta po 7,0 tūkst. eurų devynerių vietų transporto priemonėms pirkti.
Telšių rajono savivaldybės kultūros centrui skiriama 150,0 tūkst. eurų baldams pirkti.
Telšių rajono savivaldybė savo biudžete nuolat skiria lėšų vyresnio amžiaus žmonių visuomeninės veiklos skatinimo projektams dalinai finansuoti – tam šiemet numatyta 14,0 tūkst. eurų.
Telšių rajono savivaldybė kiekvienais metais skiria lėšų Telšių rajono parapijoms. Iš skiriamo finansavimo remontuojami maldos namų pastatai, įsigyjamos reikiamos priemonės, tikintieji nuvežami į atlaidus. 19,0 tūkst. eurų daugiau nei pernai padidintos lėšos Telšių rajono parapijų veiklai dalinai finansuoti – tam skiriama 40,0 tūkst. eurų. Šių metų biudžete 15,0 tūkst. eurų taip pat skiriama Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriaus tvarkybos darbams atlikti.
Bendruomenių parengtų projektų daliniam finansavimui vykdyti skirta 16,0 tūkst. eurų ir Telšių rajono vietos veiklos grupės ir Telšių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2014 - 2020 metų strategijoms įgyvendinti skiriama 16,0 tūkst. eurų.
Lėšos sportui
Vaikų futbolo veiklai organizuoti šiemet Telšių rajono savivaldybė skiria 171,1 tūkst. eurų.
80,0 tūkst. eurų skiriama priemonei „Telšių rajono futbolo komandos dalyvavimo Lietuvos futbolo federacijos varžybose dalinis finansavimas“.
Priemonei „Telšių rajono krepšinio komandos dalyvavimo nacionalinės krepšinio lygos čempionate dalinis finansavimas“ skiriama 80,0 tūkst. eurų.
Sportinės veiklos projektams skiriama 44,0 tūkst. eurų.
Biudžete numatyta 10,0 tūkst. eurų Telšių miesto stadiono apšvietimui suprojektuoti.
Prognozuojamos biudžeto pajamos

2020 metų patvirtintos prognozuojamos pajamos (be vietinės rinkliavos, Aplinkos apsaugos specialiosios programos, biudžetinių įstaigų pajamų ir vietinės rinkliavos už komunalines atliekas lėšų) yra 24280,0 tūkst. eurų. Lyginant su 2019 metais, pajamos didėja 1907,0 tūkst. eurų.
Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų apimtį, yra įstatymu tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio dalis (toliau – GPM) procentais, tenkanti savivaldybių biudžetams.
Gyventojų pajamų mokesčio procentinė dalis, tenkanti savivaldybei 2020 metais – 46,21 proc., kurią sudaro pastovioji dalis – 42,84 proc., kintamoji dalis – 3,1 proc.
Telšių rajono savivaldybės biudžetui skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis – 1,3730 proc., pagal kurią Valstybinė mokesčių inspekcija faktiškai įplaukusias lėšas į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus iš gyventojų pajamų mokesčio perveda savivaldybei.

Išsamiai su Telšių rajono savivaldybės 2020 m. biudžetu galite susipažinti interneto svetainėje www.telsiai.ltTeisės ir administravimo skyriaus vyr. specialistė Skaistė Sadonytė,
Tel.: (8 444) 22365, 8675 62447, el. p. skaiste.sadonyte@telsiai.lt


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN