Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61–63, 65 punktais:

1. Užbaigiu visose Akmenės rajono savivaldybės įstaigose, įmonėse ir daugiabučiuose namuose 2017–2018 metų šildymo sezoną nuo 2018 m. balandžio 18 d.
2. Leidžiu išimties tvarka pratęsti šildymo sezoną pagal įstaigų vadovų rašytinius prašymus sveikatos priežiūros, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, nukritus tris paras iš eilės vidutinei lauko temperatūrai žemiau + 100 C.
3. Skelbiu šį įsakymą spaudoje ir Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


Administracijos direktorė
Aromeda Laucienė

akmene.lt


2018-04-17